Ποιοι είναι οι Α΄ βαθμού συγγενείς μας;

Η ύπαρξη συγγένειας και ο βαθμός της παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλά νομικά ζητήματα, καθώς με βάση αυτά ο νόμος ορίζει κωλύματα (π.χ. γάμου) και παραχωρεί δικαιώματα (π.χ. κληρονομικά).

Αν έχεις απορία σχετικά με το ποιοι είναι οι Α΄ βαθμού συγγενείς σου, ο Νόμος Περί Διαθηκών και Διαδοχής (ΚΕΦ.195) το αναφέρει ξεκάθαρα:

Α΄ βαθμού συγγενείς θεωρούνται οι γονείς, τα παιδιά και ο/η σύζυγος.

Β΄ βαθμού συγγενείς θεωρούνται οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα εγγόνια και τα αδέλφια.

Συγγένειες εξ αίματος και συγγένειες εξ αγχιστείας

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, οι συγγένειες διαχωρίζονται σε συγγένειες εξ αίματος και συγγένειες εξ αγχιστείας, σε ευθείες και πλάγιες συγγενικές σχέσεις, καθώς και σε ανιούσες και κατιούσες.

Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι μεταξύ τους τα πρόσωπα αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων).

Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα τα οποία, χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα.

Συγγένεια εξ αγχιστείας προκύπτει ύστερα από γάμο. Οι συγγενείς εξ αγχιστείας του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου, από τον οποίο δημιουργήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Αστικό Κώδικα:

Α΄ βαθμού συγγένεια έχουν:

Γονείς, παιδιά (κατιόντες – ανιόντες).

Ο σύζυγος, η σύζυγος, ο πεθερός, η πεθερά (εξ αγχιστείας).

Β΄ βαθμού:

Παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια (κατιόντες – ανιόντες).

Γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (εξ αγχιστείας).

Αδέλφια (εκ πλαγίου).

Γ΄ βαθμού:

Προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα (κατιόντες – ανιόντες).

Ανίψια, θείοι, θείες (εκ πλαγίου).

Δ΄ βαθμού:

Ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα (εκ πλαγίου).

Ε΄ βαθμού:

Παιδί ξαδερφιών, ξαδέρφια των γονέων, θείοι και θείες των παππούδων, θείοι και θείες των γιαγιάδων (εκ πλαγίου).

ΣΤ΄ βαθμού:

2α ξαδέρφια, ξαδέρφια των παππούδων, ξαδέρφια των γιαγιάδων (εκ πλαγίου).

Ζ΄ βαθμού:

Παιδί 2ων ξαδερφιών, 2α ξαδέρφια των γονέων, ξαδέρφια των προ-παππούδων, ξαδέρφια των προ-γιαγιάδων (εκ πλαγίου).

* Αν θέλεις να λύσεις κι άλλες Απορίες, ακολούθησε τη σελίδα μας στο FACEBOOK:

Απορείς;

Δες Κι Αυτά